Blog

KRISTALOTERAPIJA, BOJE I BIOSKALARNO POLJE

„Pronađite pravu informaciju i pravi kristalni nosač i telo će se vratiti u ravnotežu.“

Michael Gienger

Ljudsko telo je izuzetno osetljivo na svetlost i svetlosne pobude. Kada doživljavamo neku boju, to u stvari predstavlja prepoznavanje energetskog kvaliteta svetla koji registruje naš mozak. Promene koje se odvijaju u nama na više različitih nivoa prouzrokovane su frekvencijama svetlosti vidljive našem oku. Ovo se odvija na našem emotivnom, mentalnom i fizičkom nivou. Sve ovo nas uči da boje možemo svesno koristiti kako bismo izazvali pozitivne promene u svom životu, neretko veoma snažne. Boje imaju svoja opšta i specifična svojstva. One su u suštini vibracija svetlosti i prirodno je da je ljudsko telo veoma osetljivo na njih.  Njihove veze sa čakrama su veoma jake i asocijacije na određenu boju često su alati koji se koriste pri isceljenju čakri. Telo je prirodno osetljivo na ceo spektar duginih boja.

Kristali su izvor mnoštva boja. Neki su tamni i neprovidni, dok drugi imaju intenzivne boje ili su pak prozirni. Tragovi elemenata i hemijski sastav kristala izvor su njegove refleksije, njegovih boja i karakteristika. Naravno, boja nije jedini pokazatelj funkcionisanja energije kristala.  Vibraciona rezonanca i sadržaj vode i kristala unutar našeg tela predstavlja polaznu osnovu za objašnjenje uticaja kristala na ljudski organizam. Prema M. Džindžer-u snaga kristala ogleda se u njihovom generisanju svetla u interakciji sa ljudskim ćelijama. Jasno je da i kristali imaju svoje energetsko polje koje dolazi u interakciju sa bilo kojim drugim energetskim poljem u svojoj blizini.

Jednostavan pristup kristalima govori da pojedini kristali, zbog svog hemijskog sastava, mogu direktno putem kože uticati na ljudski organizam (kunzit sa velikim procentom litijuma ili pak malahit koji je bogat bakrom, itd.). Ovaj princip zasnovan je na poznavanju sadržaja  minerala u kristalu i njihovog hemijskog sastava. Međutim, šta se odvija na suptilnijim nivoima?

Posmatrajmo kristal kao određen sistem koji ima svoju energiju, svoju vibraciju i informacije koje u sebi nosi. Na molekularnom nivou kristali imaju uređenu strukturu i svaki molekul vibrira na istom nivou kao i svi ostali. Sihronizacija predstavlja harmoničnu vibraciju svih jedinica unutar kristala sa svakim drugim kristalom istog tipa. Svaki kristal ima svoju osnovnu frekvenciju ili harmonijsku notu. Ovo predstavlja koherentan rezonantni sistem stabilne frekvence, koji je teško poremetiti. Pojava bilo kakvog nesklada u ovom okruženju ne može poremetiti njihovu stabilnu energiju, već dovodi do uravnoteženja poremećene energije. Unošenjem kristala u energetsko polje čoveka dolazi do interakcije energetskih polja koja se uspešno može snimiti Kirlianovom kamerom. Prolazak ove energije kroz polja drugih energija kao što su magnetizam, skalarni talasi, boja, namera ili moć misli, može kreirati određene mehanizme isceljenja. Skalarni talasi, kao nosioci bioskalarnog polja, jedan su od mehanizama koji se javlja prilikom ovakvih prolazaka.

Na najosnovnijem nivou, sve je energija. Jasno nam je da energiju poseduju i organske i neorganske strukture.  Ljudsko telo nije izuzetak i predstavlja provodljivi energetski sistem koji unutar sistema krvotoka sadrži određene kristalne strukture. Ove mikronske kristalne forme zadužene su za mnogobrojne biohemijske procese koji se odvijaju unutar ljudskog tela, na ćelijskom nivou. Takođe, ove kristalne forme zadužene su i za održavanje složenog elektrohemijskog sistema i njegovu regulaciju. Drugim rečima, rade na vibracijama. Ovo se ne odnosi samo na fiziološke procese.

Emocije i misli takođe imaju svoje vibracija. O ovome se može više pročitati u radovima i istraživanjima koje su sprovodili Brus Lipton, Valeri Hant i dr. Stresni periodi, kao i negativne emocije utiču na unutrašnju kristalnu rešetku u telu. Vibracija tela se remeti i menja se osnovna prirodna frekvenca zdravlja. Unošenjem kristala u naše polje, kroz rezonancu možemo uticati na ove promene i postepeno ispravljati nastale poremećaje. Ali to nije sve.

Suptilna elektromagnetna struja prolazi između kristala i osobe, bez obzira na njihov fizički kontakt. Šta je po sredi? Svest i namera su poveznice koje aktiviraju ovo delovanje. Kvantna fizika sugeriše da energija nije neprekidna, već  postoji kao paketi energije – energija koja se ponaša kao čestice, a ipak deluje kao talas. U raspravi svest i kvantna fizika sa J. Mišlovim 1987. godine, teorijski kvantni fizičar dr Fred Alan Volf sugerisao da je svest kao ogroman okeanski talas. U svom izlaganju on daje prikaz upravo talasa koji prilikom dodira sa poljem drugačije strukture biva transformisan u niz čestica koje imaju svoju funkciju koju obavljaju i slikovito ih poredi sa penom. Međutim, ovo nisu znanja koja su nastala u novije doba. Stari spisi su uveliko govorili o načinu koriščenja pojedinih energija i njihovom delovanju na ljude ili pojave. Neke su čak opisane i u brojnim književnim delima nastalim u tim starim periodima.

Ulazak u polje predstavlja svojevrstan vid energetske interakcije, koja predstavlja sinhronizaciju dva ili više ritmičkih ciklusa. U slučajevima kada manje energetsko polje unesemo u veće energetsko polje, tada veće polje može poprimiti karakteristiku manjeg, pogotovo kada je u pitanju namera. Prema tome, kristalne strukture u ljudskom telu, naročito ono što se odnosi na krvotok i tečnosti u njemu, mogu biti uvučene u savršeniji energetski obrazac. Vemenska ili prostorna distanca ovde uopšte nisu bitne. Mnoga istraživanja pokazala su da energetsko polje kristala sa svojom savršenom ravnotežom stabilizuje veće polje, kroz energiju sinhronizacije dvaju kristalnih struktura. Istovremeno, kvantna fizika pokazuje da je trenutan prenos energije moguć, bez obzira na udaljenost. Ono što ujedinjuje kvantno i kristalno polje jeste svest, o čemu govori i M. Istvud.

Džudi Hol govori da su istraživanja na ovu temu su sprovedena i na bioskalarnim talasima. Bioskalarni talas predstavlja polje koje nastaje usled interakcije dva polja koja su suprotna, tako da se polje vraća u statičko stanje potencijala. Naučnik i profesor emeritus fizioloških nauka u UCLA Dr Valeri V. Hant kaže da su „bioskalarni talasi živi sa proverenim i uravnoteženim energijama koje se međusobno poništavaju tako da ne mogu biti merene ili vrednovane instrumentima u trenutnoj upotrebi“. Ona napominje da je to ogromna i jaka sila, ali je pasivna. Ono što je merljivo su njeni uticaji i efekti koji nam ukazuju da je prisutna i da ima ogromnu moć.  Specijalista za lasersku terapiju Kalon Prenski opisuje skalarne talase kao nelinearne, nehercijanske, stojeće talase veoma sposobne za prenos značajnih informacija i indukciju viših nivoa ćelijske energije, što uveliko poboljšava karakteristike i efikasnost celokupnog organizma i imunog sistema. Dodatno pomažu jasnom pamćenju ćelija pomeranjem polariteta, slično brisanju memorije kasete sa magnetom. Po njemu skalarni talasi prostiru se brzinom većom od svetlosne brzine i nemaju promenu kvaliteta i kvantiteta u vremenskim ili prostornim okvirima. Slična poređenja i stanovišta možemo naći i kod našeg ing. G. Marjanovića. Njegovo stanovište neposredno je blisko prethodno navedenom.

Ovo nas dovodi do zaključka da su skalarni talasi i kristalna energija veoma slične po svojim karakteristikama. Pogotovo ako se u obzir uzme da su istraživanja pokazala da većina kristala u sebi ima sadržanu koncentrisanu bioskalarnu energiju. Svi kristali koji se koriste za isceljenje unutar svoje matrice imaju tu energiju i generišu je kroz svoju kristalnu strukturu. Šta se tada dešava? Svako ljudsko telo ima svoje elektromagnetno polje. Kada ovo polje dođe u dodir sa poljem skalarnog talasa ili vibracionim poljem kristala postaje pobuđeno, što je svojevrstan katalizator da se ceo sistem uma i tela vrati u optimalno stanje, odnosno stanje koje je usaglašeno sa njegovom električnom matričnom formom. Ovde je jasno da kristali sa svojom optimalnom energetskom strukturom mogu uticati na ljudsko i energetsko telo. 

Da zaključimo, kako i Džudi Hol govori, delovanje bioskalarnih talasa identično je delovanju kristalnih energija, pa u tom smislu možemo govoriti o benefitima zajedničkog delovanja ovih energija na isceljenje.

Ljiljana Filipović

Podelite:

Možda vas interesuje još i...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *