Blog

KRISTALOTERAPIJA, LJUBAV NA PRVI DODIR

Objavljeno u Zborniku radova VIII Multidisciplinarnog Kongresa sa međunarodnim učešćem “Ishrana budućnosti”, Novi Sad, oktobar 2018.

Sažetak rada: Cilj rada: Cilj ovog rada jeste da se što širem auditorijumu prikažu  i približe mogući načini korišćenja kristala i kristaloterapije u svakodnevnom životu, prvenstveno kao preventivna, ali i korektivna metoda. Metode rada: Tokom izrade ovog rada korišćena su dugogodišnja istraživanja stručnjaka u ovoj oblasti, dostupna literatura, lična iskustva autora i iskustva korisnika. Rezultati: Rezultati istraživanja, svojim merljivim vrednostima dobijenim korišćenjem AI System-a, su pokazali da se korišćenjem kristalnih formi, kroz njihovo vibraciono dejstvo, utiče na očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja čoveka i jačanje njegove životne energije. Zaključak: Sprovedena istraživanja i pozitivna iskustva korisnika pokazuju jednostavan način i put ka poboljšanju zdravlja pojedinca, jačanju njegovog energetskog polja, kao i dostizanje potpunog balansa tela, duha, emocija i uma, kroz upotrebu najjednostavnijih prirodnih resursa lako dostupnih svima. Kristaloterapija predstavlja veoma efikasnu metodu energoterapije koju je moguće koristiti kao samostalnu metodu, ali se kroz dugogodišnje iskustvo i primenu pokazala kompatibilnom sa ostalim energetskim tehnikama primenjivim na ljudsko telo.  Rad sa kristalima nam omogućava da uvidimo koliko prirodnih resursa Zemlje možemo iskoristiti za ličnu i kolektivnu dobrobit, a da ipak sačuvamo planetu i održimo energetski balans života na njoj. Ključne reči: Kristaloterapija, kristali, vibracija, energija, balans.

Rad:

Kristali su „tihi učitelji“. Svojom tišinom nas uče i pronalaze naš pravi put do nas samih. Ono što dobijamo od kristala, to  se ne može ispričati! To se može samo osetiti.

                                                                                                            J. W.Goethe

Ništa na svetu ne može biti toliko lepo kao čuda nastala u prirodi. Mnoštvo boja, oblika, struktura izvajanih rukom prirode nalaze se na svakom koraku. Neka od ovih čuda rastu na zemlji, a neka su sakrivena duboko u njenoj utrobi. Otkrivaju se samo onima koji prirodu, majku Zemlju, cene i poštuju i raduju se njenim blagodetima, kojima ih ona obilato daruje. Jedno od čuda koja rastu ispod površine zemlje su kristali i minerali. Te divne strukturne forme, različitog hemijskog sastava i strukture, nose u sebi svetlost Kosmosa, pohranjenu duboko u majci Zemlji, kako bi je svaki put iznova otkrivali i uživali u njoj, sa svakim novim iznedrenim primerkom na njenu površinu.Rastu veoma dugi niz godina i u sebi nose informacije predaka i nekadašnjih života, ali i seme početka. Razne klimatske i atmosferske promene, kao i rad vulkana na zemlji doprinosi njihovom stvaranju. Razlikuju se po hemijskom sastavu, strukturi, boji i načinu njihovog nastanka. Za neke se priroda pobrinula da ih sačuva u svom obliku, netaknute, kako bi svedočili o nekim prošlim vremenima. Ćilibar i okamenjeno drvo predstavljaju najlepšu prirodnu konzervaciju smole (sa nekim primesama biljaka ili insekata) ili pak drveta koje je nemi svedok prošlih vremena i neispričanih priča. Svaka od ovih priča može biti otkrivena baš vama, samo ako želite i prepustite se šaputanju ovih divnih, šarenih, prelepih svedoka davnih vremena.

Energetski tretman kristalima star je koliko i ljudska civilizacija. Oduvek su ljudi živeli u skladu sa prirodom i koristili njene darove u svrhu poboljšanja vlastitih energetskih potencijala. Svaki kristal poseduje vlastitu vibraciju koja je u skladu sa vibracijom živih bića, u nekom njegovom segmentu. Ove vibracije su nežne i njihov učinak na ljudski organizam je višestruk. Osim vizuelnog doživljaja lepog, svojom vibracijom doprinose balansu energetskih centara (čakri) i harmonizuju naše fizičko telo sa eteričnim telom. Uticaji spoljašnje sredine, način života i svakodnevna izloženost stresu neminovno doprinose poremećaju energetskih centara, njihovoj zaprljanosti, disfunkciji i disbalansu, pa je to i osnovni uzrok nastanka velikog broja fizičkih poremećaja, koje definišemo kao bolest.

Izlaganjem ljudskog tela vibracionom polju, koje stvaraju kristali, ono crpi iz ovog nepresušnog izvora frekvencu koja mu najviše odgovara i samostalno uspostavlja balans koji mu je neophodan za optimalno normalno funkcionisanje (samoisceljenje). Kristaloterapija, dakle, predstavlja najnežniji vid terapije koji vodi do mentalnog i fizičkog zdravlja i omogućava Vam da pročistite put vašoj životnoj energiji kako bi nesmetano tekla kroz telo, što i jeste osnovni princip zdravlja.

Izbor kristala koji se koriste tokom terapije i njihova kombinacija tokom primene, su tehnike koje se uče i ispituju i dalje. Ovaj vid terapije predstavlja holističku terapiju, koja za cilj ima uravnoteženje i celovitost na na svim nivoima, odnosno potpuni balans fizičkog tela, emocija, uma i duha. Akcenat se ovde stavlja na pristup čoveku kao celovitom biću, a ne samo fizičkim simptomima koji se ispoljavaju kao zdravstvene smetnje. 

Kristali su najbolji prirodni provodnici energije. Najvažnija osobina im je piezoelektrični efekat, a to je mogućnost da jednom pobuđen kristal konstantno vibrira istom frekvencijom, koja se meri svetlošću i zvukom.

Ljudsko telo ima svoj biomagnetni omotač, koji zovemo aura. Sastavljen je od 7 slojeva i služi kao zaštita fizičkom telu. To su fizički, emotivni, mentalni i duhovni sloj, kao i njihovi međuslojevi. Unutar aure pohranjene su sve informacije koje se tiču fizičkog, emotivnog i duhovnog stanja čoveka. Kroz auru konstantno struji energija u savršenoj prirodnoj ravnoteži. Trenutak narušavanja ove prirodne ravnoteže u nekom od njenih slojeva i nemogućnost protoka energije manifestuje se psihomentalnim i fizičkim poremećajima, jednom rečju – bolešću. Uzroci nastanka poremećaja su različiti i dolaze spolja (elektromagnetni smog, stres, negativno okruženje, neadekvatna ishrana, zagađenja i sl.), da bi svoje delovanje nastavili unutar polja, a potom i samog fizičkog tela.

Na ljudskom telu postoji sedam glavnih energetskih centara (čakri) koje imaju funkciju povezivanja energija fizičkog tela sa aurom. Nalaze se na liniji kičmenog stuba i u direktnoj su vezi sa žlezdama sa unutrašnjim lučenjem u ljudskom telu. Svaki od ovih centara ima vlastitu vibraciju koja odgovara vibraciji svetlosti boja duginog spektra, pa zbog ove osobine odgovaraju im i kristali određene boje. Postavljanjem kristala na čakre ili pojedine organe, uspostavlja se energetski balans. Naučno je dokazano da jezgro ljudske ćelije emituje svetlosne impulse (biofotone) koji se koriste za internu komunikaciju između ćelija i služi za koordiniranje tkiva i organa. Na te biofotone utiče elektromagnetna rezonanca kristala.  Terapeutski proces odvija se preko 3 nivoa inicijacija prema individualnoj prirodi problema i potreba:

1. nivo – eliminacija stresa i napetosti – uspostavljanje energetskog protoka na svim energetskim nivoima – rad na fizičko-eteričnom nivou;

2. nivo – isceljenje dubljih duševnih trauma do uzroka – suptilnije energetsko usklađivanje – rad na psihičko-emotivnom nivou;

3. nivo – spoj duha, duše, uma i tela sa holističkim principima.

Ispitujući dejstvo kristala na ljudski organizam putem AI System-a ustanovili smo da energetski omotač reaguje na unošenje kristala u polje, već nakon par minuta. Kako ovaj sistem omogućava jasan vizuelni prikaz, to smo efikasno mogli pratiti promene nastale tokom ispitivanja.

Slika 1.

Slika 2.

Najbrži efekat primećen je kod ispitanika koji nemaju dijagnostifikovane zdravstvene tegobe, ali su tokom svog radnog vremena izloženi velikoj količini stresa i napetosti nervnog sistema (Slika 1.). U ovoj grupi jako brzo se očitavaju promene u auri, njena boja, homogenost i veličina, dok su na čakrama promene očitavane kroz njihovu veličinu, oblik, bistrinu boje i međusobni balans (Slika 2.) Ovde se jasno primećuje 1.nivo terapeutskog procesa koji se odnosi na eliminaciju stresa i napetosti.

Kod druge grupe ispitanika koji su učestvovali u ovom projektu, postoje dijagnostifkovani zdravsteni problemi, propisana medikalna terapija i ova grupa praćena je duži vremenski period. Kristaloterapeutski tretman sprovođen je kao dodatak medikalnoj terapiji. Posmaranjem grupe usnovljena su znatna poboljšanja na sva tri nivoa, a redovna medicinska kotrola dala je rezultate kroz znatno smanjenje popisanih doza medikamenata, do čak potpunog isključenja istih.

Imajući u vidu ove činjenice, o kristaloterapiji možemo govoriti kao o jednoj od efikasnih metoda u prevenciji zdravlja i dodatnoj korektvno metodi, korisnoj u području rada na očuvanju ljudskog zdravlja.

Ljiljana Filipović

CRYSTALLOTHERAPY, LOVE ON FIRST TOUCH

Summary of work: The aim of this work is to present all methods of using crystals and crystallotherapy in everyday life, primarily as a preventive but also as a corrective method, to the audience as wide as possible. Methods of work: Long-term researches by experts in this field, available literature, author’s personal experience and information based upon the experience of the users were valuable for the development of this work. Results: The results of the study, with their measurable values ​​obtained by using the AI ​​System, have shown that using crystalline forms, through their vibratory effect, affects health preservation and improvement as well as strengthening our life energy. Conclusion: The conducted research and positive experiences of the users show the easy way how to improve the health of an individual, strengthen their energy field, as well as achieve a complete balance of body, spirit, emotions and mind through the use of the simplest natural resources easily available to everyone. Crystallotherapy is a very efficient method of energy therapy that can be used as an independent method. However, through many years of experience and its application it has been proved to be compatible with other energy techniques applicable on a human body. Working with crystals allows us to see how much of the natural resources of the Earth can be used for personal and collective well-being, and still to preserve our planet and maintain the energy balance of the life on it. Key words: crystallotherapy, crystals, vibration, energy, balance.

Podelite:

Možda vas interesuje još i...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *